Trích từ Dân Chúa

Chống chủ nghĩa cực đoan, Giáo Hội Công Giáo đang gióng lên tiếng nói thay cho những kẻ cùng đinh

Thanh Quảng, sdb

URL: http://danchuausa.net//chong-chu-nghia-cuc-doan-giao-hoi-cong-giao-dang-giong-len-tieng-noi-thay-cho-nhung-ke-cung-dinh/