Trích từ Dân Chúa

Cha Pierre Ruquoy, nhà truyền giáo ở Zambia trao ban cuộc sống vì Đức Kitô, vì Giáo Hội và cho người nghèo

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//cha-pierre-ruquoy-nha-truyen-giao-o-zambia-trao-ban-cuoc-song-vi-duc-kito-vi-giao-hoi-va-cho-nguoi-ngheo/