Trích từ Dân Chúa

Cầu nguyện cho giới trẻ Phi châu được giáo dục và có việc làm

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net//cau-nguyen-cho-gioi-tre-phi-chau-duoc-giao-duc-va-co-viec-lam/