Trích từ Dân Chúa

Cầu cho các mạng xã hội tạo thuận tiên cho tình liên đới và tôn trong tha nhân

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net//cau-cho-cac-mang-xa-hoi-tao-thuan-tien-cho-tinh-lien-doi-va-ton-trong-tha-nhan/