Trích từ Dân Chúa

Cảm thức đức tin và cuộc tranh luận về đồng tính luyến ái

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//cam-thuc-duc-tin-va-cuoc-tranh-luan-ve-dong-tinh-luyen-ai/