Trích từ Dân Chúa

Cảm nhận của Chính Thống Giáo Nga về lập trường của Tòa Thánh đối với việc ban cấp quy chế tự trị cho Chính Thống Giáo Ukraine

Nguyễn Việt Nam

URL: http://danchuausa.net//cam-nhan-cua-chinh-thong-giao-nga-ve-lap-truong-cua-toa-thanh-doi-voi-viec-ban-cap-quy-che-tu-tri-cho-chinh-thong-giao-ukraine/