Trích từ Dân Chúa

Các vị mục tử Giáo Hội thăm viếng Gaza vì tương lai của "đàn chiên nhỏ"

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//cac-vi-muc-tu-giao-hoi-tham-vieng-gaza-vi-tuong-lai-cua-dan-chien-nho/