Trích từ Dân Chúa

Các thống kê thăm dò ý kiến và Cách diễn dịch bóp méo sai lệch

Dr Anthony Le

URL: http://danchuausa.net//cac-thong-ke-tham-do-y-kien-va-cach-dien-dich-bop-meo-sai-lech/