Trích từ Dân Chúa

Các nữ tu y tá và bác sĩ Ấn độ tham gia vào sứ vụ chữa lành của Chúa Kitô

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//cac-nu-tu-y-ta-va-bac-si-an-do-tham-gia-vao-su-vu-chua-lanh-cua-chua-kito/