Trích từ Dân Chúa

Các Giám Mục Miến Điện được báo cho biết cuộc đối thoại Vatican – Bắc Kinh đã khựng lại

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//cac-giam-muc-mien-dien-duoc-bao-cho-biet-cuoc-doi-thoai-vatican-bac-kinh-da-khung-lai/