Trích từ Dân Chúa

Các “giám mục” Hoa Lục thông qua kế hoạch 5 năm “Trung Quốc hoá” Giáo Hội Công Giáo

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//cac-giam-muc-hoa-luc-thong-qua-ke-hoach-5-nam-trung-quoc-hoa-giao-hoi-cong-giao/