Trích từ Dân Chúa

Các Giám Mục Chile bày tỏ nỗi đau đớn và niềm xấu hổ đối với việc lạm dụng

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//cac-giam-muc-chile-bay-to-noi-dau-don-va-niem-xau-ho-doi-voi-viec-lam-dung/