Trích từ Dân Chúa

Các Giám Mục Ba Lan tiếp tục bác bỏ khả thể cho người ly dị và tái hôn dân sự được rước lễ

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//cac-giam-muc-ba-lan-tiep-tuc-bac-bo-kha-the-cho-nguoi-ly-di-va-tai-hon-dan-su-duoc-ruoc-le/