Trích từ Dân Chúa

“Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?”

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

URL: http://danchuausa.net//boi-dau-toi-duoc-me-chua-toi-den-vieng-tham-toi/