Trích từ Dân Chúa

Bổ túc tài liệu về Thánh Anê Lê Thị Thành, giáo dân giáo phận Phát Diệm

Kim Ân

URL: http://danchuausa.net//bo-tuc-tai-lieu-ve-thanh-ane-le-thi-thanh-giao-dan-giao-phan-phat-diem/