Trích từ Dân Chúa

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ

URL: http://danchuausa.net//bo-nhiem-chanh-van-phong-hoi-dong-giam-muc-viet-nam/