Trích từ Dân Chúa

Bia Kinh Phúc Thật Tám Mối bằng tiếng Việt sẽ được khánh thành trên núi Beatitudes bên Do Thái

Lm John Trần Công Nghị

URL: http://danchuausa.net//bia-kinh-phuc-that-tam-moi-bang-tieng-viet-se-duoc-khanh-thanh-tren-nui-beatitudes-ben-do-thai/