Trích từ Dân Chúa

Bầu khí lễ hội Phục sinh được tiếp tục trong Buổi Tiếp Kiến Chung hàng tuần

Giuse Thẩm Nguyễn

URL: http://danchuausa.net//bau-khi-le-hoi-phuc-sinh-duoc-tiep-tuc-trong-buoi-tiep-kien-chung-hang-tuan/