Trích từ Dân Chúa

Báo Ý: Cha Nguyễn Duy Tân là tấm gương mục tử can đảm bênh vực đàn chiên và công lý

Thúy Dung

URL: http://danchuausa.net//bao-y-cha-nguyen-duy-tan-la-tam-guong-muc-tu-can-dam-benh-vuc-dan-chien-va-cong-ly/