Trích từ Dân Chúa

Báo chí Nga ca ngợi lời kêu gọi xóa bỏ hận thù của Đức Thánh Cha

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//bao-chi-nga-ca-ngoi-loi-keu-goi-xoa-bo-han-thu-cua-duc-thanh-cha/