Trích từ Dân Chúa

Bánh rượu Menkixêđê –Rượu Bánh Giêsu

Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

URL: http://danchuausa.net//banh-ruou-menkixede-ruou-banh-giesu/