Trích từ Dân Chúa

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại Lobito, Iquique 18/1/2018

JB Đặng Minh An

URL: http://danchuausa.net//bai-giang-cua-duc-thanh-cha-trong-thanh-le-tai-lobito-iquique-18-1-2018/