Trích từ Dân Chúa

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ Hiển Linh ngày 6/1/2018

JB Đặng Minh An

URL: http://danchuausa.net//bai-giang-cua-duc-thanh-cha-trong-thanh-le-hien-linh-ngay-6-1-2018/