Trích từ Dân Chúa

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ bế mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên

JB Đặng Minh An

URL: http://danchuausa.net//bai-giang-cua-duc-thanh-cha-trong-thanh-le-be-mac-thuong-hoi-dong-giam-muc-ve-thanh-nien/