Trích từ Dân Chúa

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong nghi thức tấn phong 14 tân Hồng Y

JB Đặng Minh An

URL: http://danchuausa.net//bai-giang-cua-duc-thanh-cha-phanxico-trong-nghi-thuc-tan-phong-14-tan-hong-y/