Trích từ Dân Chúa

Bài giảng của Đức Phanxicô dịp Lễ Đức Mẹ Guadalupe

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//bai-giang-cua-duc-phanxico-dip-le-duc-me-guadalupe/