Trích từ Dân Chúa

Bài giảng của cha Cantalamessa trong Phụng Vụ Suy Tôn Thánh Thứ Sáu Tuần Thánh 30/03/2018 tại Vatican

JB Đặng Minh An

URL: http://danchuausa.net//bai-giang-cua-cha-cantalamessa-trong-phung-vu-suy-ton-thanh-thu-sau-tuan-thanh-30-03-2018-tai-vatican/