Trích từ Dân Chúa

Bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô với các nhà cầm quyền dân sự, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn Estonia

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//bai-dien-van-cua-duc-giao-hoang-phanxico-voi-cac-nha-cam-quyen-dan-su-xa-hoi-dan-su-va-ngoai-giao-doan-estonia/