Trích từ Dân Chúa

Bài chia sẻ của LM Bùi Phong trong lễ giỗ cố TT Ngô Đình Diệm tai Little Saigon

Thanh Phong

URL: http://danchuausa.net//bai-chia-se-cua-lm-bui-phong-trong-le-gio-co-tt-ngo-dinh-diem-tai-little-saigon/