Trích từ Dân Chúa

Ba Ngôi Nhưng Là Một Thiên Chúa

Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

URL: http://danchuausa.net//ba-ngoi-nhung-la-mot-thien-chua/