Trích từ Dân Chúa

Án phong thánh cho cha Raghiid Ganni và 3 phó tế Iraq bị giết có thể được bắt đầu

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//an-phong-thanh-cho-cha-raghiid-ganni-va-3-pho-te-iraq-bi-giet-co-the-duoc-bat-dau/