Trích từ Dân Chúa

Ai chống việc tuyên thánh tử đạo Việt Nam?

P. Nguyễn Văn Phú

URL: http://danchuausa.net//ai-chong-viec-tuyen-thanh-tu-dao-viet-nam/