Trích từ Dân Chúa

74 Giám Mục thuộc các xứ truyền giáo dự khóa bồi dưỡng

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//74-giam-muc-thuoc-cac-xu-truyen-giao-du-khoa-boi-duong/