Trích từ Dân Chúa

72% những người được thăm dò chống lại việc cho phá thai tự do

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//72-nhung-nguoi-duoc-tham-do-chong-lai-viec-cho-pha-thai-tu-do/