Trích từ Dân Chúa

7 ngàn tín hữu Salvador về Roma dự lễ phong thánh

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//7-ngan-tin-huu-salvador-ve-roma-du-le-phong-thanh/