Trích từ Dân Chúa

40,000 thanh niên ở Vacsava cầu nguyện cùng nhau cho Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//40000-thanh-nien-o-vacsava-cau-nguyen-cung-nhau-cho-thuong-hoi-dong-giam-muc-ve-thanh-nien/