Trích từ Dân Chúa

30% nghị sĩ Quốc hội Hoa kỳ là tín hữu Công giáo

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//30-nghi-si-quoc-hoi-hoa-ky-la-tin-huu-cong-giao/