Trích từ Dân Chúa

1.2 triệu người Ba Lan tham gia các cuộc rước long trọng lễ Hiển Linh

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//12-trieu-nguoi-ba-lan-tham-gia-cac-cuoc-ruoc-long-trong-le-hien-linh/