Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lịch Công Giáo tháng 9, 2013

§ Dân Chúa

Lịch Công Giáo năm 2013, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/09 X Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Hc 3:17-18,20,28-29; Tv 68:4-5,6-7,10-11; Dt 12:18-19,22-24; Lc 14:1,7-14
26-07  
02/09 X Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
St 4:13-18; Tv 96:1,3,4-5,11-12,13; Lc 4:16-30
27-07 2
03/09 Tr Thánh Grêgôriô Cả, Ghts
St 5:1-6,9-11; Tv 27:1,4,13-14; Lc 4:31-37
28-07 2
04/09 X Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Cl 1:1-8; Tv 52:10,11; Lc 4:38-44
29-07  
05/09 X Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Cl 1:9-14; Tv 98:2-3,3-4,5-6; Lc 5:1-11
01-08-Quí Tỵ  
06/09 X Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Cl 1:15-20; Tv 100:1,2,3,4,5; Lc 5:33-39
02-08  
07/09 X Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Cl 1:21-23; Tv 54:3-4,6,8; Lc 6:1-5
03-08  
08/09 X Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kn 9:13-18; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14-17; Lc 14:25-33
04-08  
09/09 Tr Thánh Phêrô Claver, Lm
Cl 1:24; Cl 2:3; Tv 62:6-7,9; Lc 6:6-11
05-08 3
10/09 X Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Cl 2:6-15; Tv 145:1-2,8-9,10-11; Lc 6:12-19
06-08 3
11/09 X Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Cl 3:1-11; Tv 145:2-3,10-11,12-13; Lc 6:20-26
07-08  
12/09 X Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Cl 3:12-17; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 6:27-38
08-08  
13/09 Tr Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
1 Tm 1:1-2,12-14; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Lc 6:39-42
09-08  
14/09 Đỏ Tôn Vinh Thánh Giá
1 Tm 1:15-17; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 6:43-49
10-08  
15/09 X Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Xh 32:7-11,13-14; Tv 51:3-4,12-13,17-19; 1 Tm 1:12-17; Lc 15:1-32; Lc 15:1-10
11-08  
16/09 Đỏ Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Tm 2:1-8; Tv 28:2,7,8-9; Lc 7:1-10
12-08 4
17/09 X Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Tm 3:1-13; Tv 101:1-2,2-3,5,6; Lc 7:11-17
13-08 4
18/09 X Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Tm 3:14-16; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 7:31-35
14-08  
19/09 X Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Tm 4:12-16; Tv 111:7-8,9,10; Lc 7:36-50
15-08  
20/09 Đỏ Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
1 Tm 6:2-12; Tv 49:6-7,8-10,17-18,19-20; Lc 8:1-3
16-08  
21/09 Đỏ Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
1 Tm 6:13-16; Tv 100:2,3,4,5; Lc 8:4-15
17-08  
22/09 X Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Am 8:4-7; Tv 113:1-2,4-6,7-8; 1 Tm 2:1-8; Lc 16:1-13; Lc 16:10-13
18-08  
23/09 X Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Er 1:1-6; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 8:16-18
19-08 1
24/09 X Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Er 6:7-8,12,14-20; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 8:19-21
20-08 1
25/09 X Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Er 9:5-9; Tb 13:2,3-4,6,7-8,6; Lc 9:1-6
21-08  
26/09 X Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Kg 1:1-8; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 9:7-9
22-08  
27/09 Tr Thánh Vincentê de Phaolô, Lm
Kg 1:15; Kg 2:9; Tv 43:1,2,3,4; Lc 9:18-22
23-08  
28/09 X Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
St 2:5-9,14-15; Gr 31:10,11-12,13; Lc 9:43-45
24-08  
29/09 X Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
Am 6:1,4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; 1 Tm 6:11-16; Lc 16:19-31
25-08  
30/09 Tr Thánh Giêrômiô, Lmts
St 8:1-8; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Lc 9:46-50
26-08 2

Lịch Công Giáo năm 2013, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)

Dân Chúa

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 05.11.2012. 19:14