Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lịch Công Giáo tháng 6, 2017

§ Dân Chúa

Lịch Công Giáo năm 2017, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2018)

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/06 Đỏ Thánh Justin, Tđ
Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26
07-05
02/06 Tr Thứ Sáu trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19
08-05
03/06 Đỏ Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo
Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25
09-05
04/06 Đỏ Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; 1 Cr 12:3-7,12-13; Ga 20:19-23-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Gl 5:16-25; Ga 15:26-27
10-05
05/06 Đỏ Thánh Boniface, Gmtđ
Tb 1:1-2; Tv 112:1-2,34,5-6; Mc 12:1-12
11-05 1
06/06 X Thứ Ba trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 2:9-14; Tv 112:1-2,7-8,9; Mc 12:13-17
12-05 1
07/06 X Thứ Tư trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 3:1-11,16; Tv 25:2-4,4-5,6-7,8-9; Mc 12:18-27
13-05
08/06 X Thứ Năm trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 6:11; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 12:28-34
14-05
09/06 X Thứ Sáu trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 11:5-15; Tv 146:2,7,8-9,9-10; Mc 12:35-37
15-05
10/06 X Thứ Bẩy trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 12:1,5-15,20; Tb 13:2,6; Mc 12:38-44
16-05
11/06 Tr Lễ Chúa Ba Ngôi
Xh 34:4-6,8-9; Đn 3:52,53,54,55; 2 Cr 13:11-13; Ga 3:16-18
17-05
12/06 X Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 1:1-7; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 5:1-12
18-05 2
13/06 Tr Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
2 Cr 1:18-22; Tv 119:129,130,131,132,133,135; Mt 5:13-16
19-05 2
14/06 X Thứ Tư trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 3:4-11; Tv 99:5,6,7,8,9; Mt 5:17-19
20-05
15/06 X Thứ Năm trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 3:15; 2 Cr 4:1,3-6; Tv 85:9-10,11-12,12-13; Mt 5:20-26
21-05
16/06 X Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 4:7-15; Tv 116:10-11,15-16,17-18; Mt 5:27-32
22-05
17/06 X Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 5:14-21; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mt 5:33-37
23-05
18/06 Tr Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Đnl 8:2-3,14-16; Tv 147:12-13,14-15,19-20; 1 Cr 10:16-17; Ga 6:51-58
24-05
19/06 X Thứ Hai trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 6:1-10; Tv 98:1,2-3,3-4; Mt 5:38-42
25-05 3
20/06 X Thứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 8:1-9; Tv 146:2,5-6,7,8-9; Mt 5:43-48
26-05 3
21/06 Tr Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
2 Cr 9:6-11; Tv 112:1-2,3-4,9; Mt 6:1-6,16-18
27-05
22/06 X Thứ Năm trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 11:1-11; Tv 111:1-2,3-4,7-8; Mt 6:7-15
28-05
23/06 Tr Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2 Cr 11:18,21-30; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Mt 6:19-23
29-05
24/06 Tr Sinh Nhật Thánh Gioan
2 Cr 12:1-10; Tv 34:8-9,10-11,12-13; Mt 6:24-34
01-06-Đinh Dậu
25/06 X Chúa Nhật thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
Gr 20:10-13; Tv 69:8-10,14-17,33-35; Rm 5:12-15; Mt 10:26-33
02-06
26/06 X Thứ Hai trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 12:1-9; Tv 33:12-13,18-19,20,22; Mt 7:1-5
03-06 4
27/06 X Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 13:2,5-18; Tv 15:2-3,3-4,5; Mt 7:6,12-14
04-06 4
28/06 Đỏ Thánh Irenaeus, Gmtđ
St 15:1-12,17-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mt 7:15-20
05-06
29/06 Đỏ Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
St 16:1-12,15-16; Tv 7:21-29
06-06
30/06 X Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 17:1,9-10,15-22; Tv 128:1-2,3,4-5; Mt 8:1-4
07-06

Lịch Công Giáo năm 2017, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2018)

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 13.08.2016. 21:28