Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lịch Công Giáo tháng 6, 2013

§ Dân Chúa

Lịch Công Giáo năm 2013, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2014)

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/06 Đỏ Thánh Justin, Tđ
Hc 51:12-20; Tv 19:8,9,10,11; Mc 11:27-33
23-04  
02/06 Tr Lễ Mình Máu Thánh Chúa
St 14:18-20; Tv 110:1,2,3,4; 1 Cr 11:23-26; Lc 9:11-17
24-04  
03/06 Đỏ Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo
Tb 1:1-2; Tv 112:1-2,34,5-6; Mc 12:1-12
25-04 1
04/06 X Thứ Ba trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 2:9-14; Tv 112:1-2,7-8,9; Mc 12:13-17
26-04 1
05/06 Đỏ Thánh Boniface, Gmtđ
Tb 3:1-11,16; Tv 25:2-4,4-5,6-7,8-9; Mc 12:18-27
27-04  
06/06 X Thứ Năm trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 6:11; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 12:28-34
28-04  
07/06 Tr Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Tb 11:5-15; Tv 146:2,7,8-9,9-10; Mc 12:35-37
29-04  
08/06 Tr Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
Tb 12:1,5-15,20; Tb 13:2,6; Mc 12:38-44
01-05-Quí Tỵ  
09/06 X Chúa Nhật thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 17:17-24; Tv 30:2-4,5-6,11-12-13; Gl 1:11-19; Lc 7:11-17
02-05  
10/06 X Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 1:1-7; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 5:1-12
03-05 2
11/06 Đỏ Thánh Barnabas, Tông Đồ
2 Cr 1:18-22; Tv 119:129,130,131,132,133,135; Mt 5:13-16
04-05 2
12/06 X Thứ Tư trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 3:4-11; Tv 99:5,6,7,8,9; Mt 5:17-19
05-05  
13/06 Tr Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
2 Cr 3:15; 2 Cr 4:1,3-6; Tv 85:9-10,11-12,12-13; Mt 5:20-26
06-05  
14/06 X Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 4:7-15; Tv 116:10-11,15-16,17-18; Mt 5:27-32
07-05  
15/06 X Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 5:14-21; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mt 5:33-37
08-05  
16/06 X Chúa Nhật thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Sm 12:7-10,13; Tv 32:1-2,5,7,11; Gl 2:16,19-21; Lc 7:368; Lc 7:36-50
09-05  
17/06 X Thứ Hai trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 6:1-10; Tv 98:1,2-3,3-4; Mt 5:38-42
10-05 3
18/06 X Thứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 8:1-9; Tv 146:2,5-6,7,8-9; Mt 5:43-48
11-05 3
19/06 X Thứ Tư trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 9:6-11; Tv 112:1-2,3-4,9; Mt 6:1-6,16-18
12-05  
20/06 X Thứ Năm trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 11:1-11; Tv 111:1-2,3-4,7-8; Mt 6:7-15
13-05  
21/06 Tr Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
2 Cr 11:18,21-30; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Mt 6:19-23
14-05  
22/06 X Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 12:1-10; Tv 34:8-9,10-11,12-13; Mt 6:24-34
15-05  
23/06 X Chúa Nhật thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 12:10-11; Tv 63:2,3-4,5-6,8-9; Gl 3:26-29; Lc 9:18-24
16-05  
24/06 Tr Sinh Nhật Thánh Gioan
St 12:1-9; Tv 33:12-13,18-19,20,22; Mt 7:1-5
17-05 4
25/06 X Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 13:2,5-18; Tv 15:2-3,3-4,5; Mt 7:6,12-14
18-05 4
26/06 X Thứ Tư trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 15:1-12,17-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mt 7:15-20
19-05  
27/06 X Thứ Năm trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 16:1-12,15-16; Tv 7:21-29
20-05  
28/06 Đỏ Thánh Irenaeus, Gmtđ
St 17:1,9-10,15-22; Tv 128:1-2,3,4-5; Mt 8:1-4
21-05  
29/06 Đỏ Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
St 18:1-15; Lc 1:46-47,48-49,50,53,54-55; Mt 8:5-17
22-05  
30/06 X Chúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
1 V 19:16,19-21; Tv 16:1-2-5,7-8,9-10,11; Gl 5:1,13-18; Lc 9:51-62
23-05  

Lịch Công Giáo năm 2013, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2014)

Dân Chúa

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 03.11.2012. 22:27