Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lịch Công Giáo tháng 1, 2013

§ Dân Chúa

(12/2012) Lịch Công Giáo năm 2013, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2014)

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/01 Tr Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21
20-11  
02/01 Tr Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28
21-11  
03/01 Tr Thứ Năm trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34
22-11  
04/01 Tr Thánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42
23-11  
05/01 Tr Thánh Gioan Neumann, Gm
1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51
24-11  
06/01 Tr Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12
25-11  
07/01 Tr Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 3:224; Tv 2:7-8,10-11; Mt 4:12-17,23-25
26-11 2
08/01 Tr Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:7-10; Tv 72:1-2,3-4,7-8; Mc 6:34-44
27-11  
09/01 Tr Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:11-18; Tv 72:1-2,10,12-13; Mc 6:45-52
28-11  
10/01 Tr Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:195; Tv 72:1-2,14-15,17; Lc 4:14-22
29-11  
11/01 Tr Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 5:5-13; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Lc 5:12-16
30-11  
12/01 Tr Thứ Bẩy sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 5:14-21; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 3:22-30
01-12-Nhâm Thìn  
13/01 Tr Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Is 55:1-11; Is 12:2-3,4,5-6; 1 Ga 5:1-9; Mc 1:7-11
02-12  
14/01 X Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 1:1-6; Tv 97:1-2,6-7,9; Mc 1:14-20
03-12 1
15/01 X Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 2:5-12; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Mc 1:21-28
04-12  
16/01 X Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 2:14-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mc 1:29-39
05-12  
17/01 Tr Thánh Antôn, Ab
Dt 3:7-14; Tv 95:6-7,8-9,10-11; Mc 1:40-45
06-12  
18/01 X Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 4:1-5,11; Tv 78:3,4,6-7,8; Mc 2:1-12
07-12  
19/01 X Thứ Bẩy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 4:12-16; Tv 19:8,910,15; Mc 2:13-17
08-12  
20/01 X Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm
Is 62:1-5; Tv 96:1-2,2-3,7-8,9-10; 1 Cr 12:4-11; Ga 2:1-11
09-12 2
21/01 Đỏ Thánh Agnes, Đttđ
Dt 5:1-10; Tv 110:1,2,3,4; Mc 2:18-22
10-12 2
22/01 X Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 6:10-20; Tv 111:1-2,4-5,9-10; Mc 2:23-28
11-12  
23/01 X Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 7:1-3,15-17; Tv 110:1,2,3,4; Mc 3:1-6
12-12  
24/01 Tr Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
Dt 7:25; Dt 8:6; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Mc 3:7-12
13-12  
25/01 Tr Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại
Dt 8:6-13; Tv 85:8,10,11-12,13-14; Mc 3:13-19
14-12  
26/01 Tr Thánh Timôthêô và Titô, Gm
Dt 9:2-3,11-14; Tv 47:2-3,6-7,8-9; Mc 3:20-21
15-12  
27/01 X Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm
Nkm 8:2-4,5-6,8-10; Tv 19:8,9,10,15; 1 Cr 12:12-30; 1 Cr 12:12-14,27; Lc 1:1-4
16-12 3
28/01 Tr Thánh Tôma Aquinas, Lmts
Dt 9:15,24-28; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Mc 3:22-30
17-12 3
29/01 X Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:1-10; Tv 40:2,4,7-8,10,11; Mc 3:31-35
18-12  
30/01 X Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:11-18; Tv 110:1,2,3,4; Mc 4:1-20
19-12  
31/01 Tr Thánh Gioan Bosco, Lm
Dt 10:19-25; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Mc 4:21-25
20-12  

(12/2012) Lịch Công Giáo năm 2013, tháng (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)(1/2014)

Dân Chúa

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 01.11.2012. 22:11