Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 12/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Một vài con số so sánh giữa Giáo hội và Đất nước Chi-lê và Pê-ru

§ Thanh Quảng, sdb

Một vài con số so sánh giữa Chi-lê và Pê-ru:

Đức Giáo Hoàng Francis sẽ thăm Chilê và Pê-ru từ ngày 15-22 tháng 4 năm 2018. Dưới đây là những dữ liệu thống kê khác biệt của Giáo Hội Công Giáo ở Chi-lê và Pê-ru tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 (từ Văn phòng Trung ương về Thống kê của Giáo hội)

Bảng 1 - Cơ cấu dân số và giáo hội
Diện tích (km2) Chi-lê là 756.626 cây số vuông; còn Pê-ru là 1.285.216 cây số vuông
Dân số Chi-lê là 18,006,000; còn Pê-ru là 31,152,000
Số Người Công Giáo cửa Chi-lê là 13.329,000; còn Pê-ru là 27.911,000
Người Công Giáo trên 100 dân thì Chi-lê là 74% còn Pê-ru là 89%

Bảng 2 - Những người tham gia vào các hoạt động của hoạt động tông đồ
Các giám mục Chi-lê có 50 còn Pê–ru có 68
Linh mục địa phận tại Chi-lê là 1,175 còn tại Pê-ru là 2,088
Linh mục dòng tại Chi-lê có 1,108 và Pê-ru có 1,273
Nữ tu tại Chi-lê là 4.006 và Pê-ru có 5.568
Các Học viện và Đại học đạo đời tại Chi-lê có 472 cơ sở trong lúc đó ở Pê-ru có 179
Các Giáo Lý Viên ở Chi-lê là 43.547 trong lúc đó ở Pê-ru có 51.367

Bảng 3 - Các trung tâm giáo dục do Giáo hội trông coi
Trường mẫu giáo và tiểu học tại Chi-lê là 957 trong khi đó ở Pê-ru có 995
Trung học tại Chi-lê là 597 trong khi đó ở Pê-ru có 524
Cao đẳng và đại học tại Chi-lê có 27 trong khi đó ở Pê-ru có 90

Thanh Quảng, sdb

Đọc nhiều nhất Bản in 11.01.2018 17:49