Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 9/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giáo Hội Công Giáo Dưới Cái Nhìn của Một Ký Giả Hoa Kỳ (45, hết)

§ Vũ Văn An

(Tiếp theo)

Các tài liệu nên đọc

Suốt hơn 2,000 năm lịch sử với nhiều tranh chấp chua cay, đủ loại sách vở đã được viết về Giáo Hội Công Giáo, chỉ trích có, bênh vực có, phân tích có, chọc cười có, cũng như bất cứ phương thức nào khác hiện có dưới ánh mặt trời. Nên không thể đưa ra bất cứ điều gì coi như một cái nhìn tổng lược trọn vẹn về các trước tác nói về Giáo Hội, và ở đây, chắc chắn cũng không có cố gắng nào nhằm đạt được việc này. Thay vào đó, đây chỉ là mẫu đại biểu cho ba hay bốn công trình gần đây bằng tiếng Anh về các chủ đề được bàn tới trong cuốn sách này, với xu hướng nghiêng nhiều về phía các tài liệu có tính căn bản, dễ đọc chứ không hẳn các tài liệu bác học sâu sắc nhất. (Dĩ nhiên, nếu bạn đọc muốn hiểu Giáo Hội, thì không gì có thể thay thế được việc đọc các tài liệu cổ điển, bắt đầu là Thánh Kinh, các giáo phụ, và các đại thần học gia và các bậc thầy linh đạo. Tuy nhiên, việc này thuộc một thao tác khác hẳn). Trong mỗi trường hợp, chúng tôi đều cố gắng bao gồm nhiều quan điểm khác nhau, phản ảnh cả các ý kiến bên trong Giáo Hội Công Giáo lẫn các viễn tượng đa dạng từ bên ngoài.

Chương Một: Tổng Quan về Giáo Hội Công Giáo

The 2012 Catholic Almanac (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, 2012)

Barron, Robert. Catholicism: A Journey to the Heart of the Faith (New York: Image, 2011)

Cunningham, Lawrence. An Introduction to Catholicism (New York: Cambridge University Press, 2009)

McBrien, Richard. Catholicism. New study ed. (San Francisco: Harper One, 1994).

O’Collins, Gerald, and Mario Farrugia. Catholicism: The Story of Catholic Christianity (New York: Oxford University Press, 2004)

Chương Hai: Các điểm mạnh và các điểm yếu lịch sử

Bokenkotter, Thomas. A Concise History of the Catholic Church. Rev. Ed. (New York: Doubleday, 2004).

Duffy, Eamon. Saints and Sinners: A History of the Popes.3rd ed. (New Haven: Yale University Press, 2006)

Kung, Hans. The Catholic Church: A Short History (New York: Modern Library, 2001).

Madden, Thomas F. The New Concise History of the Crusades (Lanham: Rowan and Littllefield, 2005).

Murphy, Cullen. God’s Jury: The Inquisition and the Making of the Modern World (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2012).

Sanchez, Jose M. Pius XII and the Holocaust: Understanding the Controversy (Washington, DC: Catholic University of America Press, 2002)

Vidmar, John. The Catholic Church through the Ages (New York: Paulist, 2005).

Woods, Thomas E. How the Catholic Church Built Western Civilization (Washington, DC. Regnery History, 2005).

Chương Ba: Giáo Hội ở bên ngoài “Giáo Hội”

Heft, James. Catholic High Schools: Facing the New Realities (New Yrok: Oxford University Press, 2011).

Leahy, Brendan. Ecclesial Movements and Communities: Origins, Significance and Issues (New York: New City, 2011).

Rapley, Eizabeth. The Lord as Their Portion: the Story of the Religious Orders and How They Shaped Our World (Grand Rapids, MI: William. B. Eerdmans, 2011).

Roberts, Tom. The Emerging Catholic Church: A Community’s Search for Itself (Maryknoll, NY: Orbis, 2011).

Vogt, Brandon. The Church and New Media: Blogging Converts, Online Activists, and Bishops Who Tweet (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, 2011).

Wall, Barbara. American Catholic Hospitals: A Century of Changing Markets and Missions (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press,2010).

Chương Bốn: Sinh hoạt tâm trí

Catechism of the Catholic Church (Colorado Springs: Image Books, 1995).

Finn, Daniel, ed. The True Wealth of Nations: Catholic Social Thought and Economic Life (New York: Oxford University Press, 2010).

Ivereigh, Austen. How to Defend the Faith without Raising Your Voice: Civil Responses to Catholic Hot Button Issues (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, 2012).

Kerr, Fergus. Twentieth-Century Catholic Theologians (Malden, MA: Wiely-Blackwell, 2007).

Mattison, William C. Introducing Moral Theology: True Happiness and the Virtues (Grand Rapids, MI: Brazos, 2008).

Nichols, Aidan. The Shape of Catholic Theology: An Introduction to Its Sources, Principles, and History (Collegeville, MN: Liturgical, 1991).

Rehrauer, Stephen T. Theology for Today’s Catholic: a Hand-book, an Introduction to Adult Theological Reflection (Liguori, MO: Liguori, 2005).

Chương Năm: Thờ Phượng

Hemming, Pawrence Paul. Worship as a Revelation: the Past, Present and Future of Catholic Liturgy (New York: Burns & Oates, 2008).

Marini, Piero. Challenging Reform: Realizing the Vision of the Liturgical Renewal, 1963-1975. Edited by Mark R.Francis and John R. Page (Collegeville, MN: Liturgical, 2007).

Metzger, Marcel, and Madeleine M. Beaumont. History of the Liturgy: The Major Stages (Collegeville, MN: Liturgical, 1997).

Pecklers, Keith. Worship: A Primer in Christian Ritual (Collegeville: MN: Liturgical, 2004).

Ratzinger, Joseph M.(Pope Benedict XVI). The Spirit of the Liturgy (Ft. Collins, CO: Ignatius, 2000).

Vaghi, Peter J. The Sacraments We Celebrate: A Catholic Guide to the Seven Mysteries of Faith (Notre Dame, IN: Ave Maria, 2010).

Chương Sáu: Thiên thần, ma qủy, và các thánh

Amorth, Gabriele. An Exorcist Tells His Story (Ft. Collins, CO: Ingatius, 1999).

Campbell, Colleen Carroll. My Sisters the Saints: A Spiritual Memoir (New York: Image Books, 2012).

Kreeft, Peter J. Angels and Demons: What Do We Really Know about Them? (Ft. Collins, CO: Ignatius, 1995)
Martin, James. My Life with the Saints (Chicago: Loyola, 2006).

Wilkinson, Tracy. The Vatican’s Excorcists: Driving Out the Devil in the 21st Century (New York: Warner, 2007).

Woodward, Kenneth L. Making Saints: How the Catholic Church Determines who Became a Saint, who Doesn’t, and why (New York: Simon & Schuster, 1990).

Chương Bẩy: Đức tin và chính trị

Cafardi, Nicholas P. Voting and Holiness: Catholic Perspectives on Political Participation (New York: Paulist, 2012).

Chaput, Charles J. Render Unto Caesar: Serving the Nation by Living our Catholic Beliefs in Political Life (New York: Doubleday Religion, 2008).

Evans, Bernard F. Vote Catholic? Beyond the Political Din (Collegeville, MN: Liturgical, 2008).

Heyer, Kristen e., Mark J. Rozell, and Michael A. Geneovese, eds. Catholics and Politics: The Dynamic Tension between Faith and Power (Washington, DC: Georgetown University Press, 2008).

Weigel, George. Witness to Hope: The Biography of Pope John Paul II (New York: Cliff Street, 1999).

Weigel, George. The End and the Beginning: Pope John Paul II – The Victory of Freedom, the Last Years, the Legacy (New York: Random House, 2010).

Chương Tám: Đạo Công Giáo và tính dục

Farley, Margaret. Just Love: A Framework for Christian Sexual Ethics (New York: Continuum, 2008).

Fisher, Anthony. Catholic Bioethics for a New Millennium (New York: Cambridge University Press, 2012).

May, William E., Ronald Lawler, and Joseph Boyle Jr. Catholic Sexual Ethics: A Summary, Explanation, & Defense. (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, 2011).

Popcak, Gregory K. Holy Sex!: A Catholic Guide to Toe-Curling, Mind-Blowing, Infallible Loving (New York: Crossraod, 2008).

Robinson, Geoffrey, and Donald Cozzens. Confronting Power and Sex in the Catholic Church: Reclaiming the Spirit of Jesus (Collegeville, MN: Liturgical, 2008).

Salzman, Todd A., and Michael Lawler. The Sexual Person: Toward a Renewed Catholic Anthropology (Washington. DC:Georgetown University Press, 2008).

Wset, Christopher. Theology of the Body for Beginners: A Basic Introduction to Pope John Pual II’s Sexual Revolution. Tev. Ed. (Ascension, 2009).

Chương Chín: Đạo Công Giáo và tiền bạc

Berry, Jason. Render unto Rome: The Secret Life of Money in the Catholic Church (New Yrok: Crown, 2011).

Center for Applied Research in the Apostolate [Georgetown University]. The Changing Face of U.S. Parishes (July 2011).

Harris, Joseph Claude. The Cost of Catholic Parishes and Schools (Kansas City: Sheed and Ward, 1996).

Ryan, Michael W. Nonfeasance: The Remarkable Failure of the Catholic Church to Protect Its Primary Source of Income (Lulu.com, 2011).

Vincent Center for Church and Society. Concise Guide to Catholic Church Management (Notre Dame, IN: Ave Maria, 2010).

Zech, Charles. Best Practices in Cathoolic Pastoral and Finance Councils (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, 2010).

Chương Mười: Khủng hoảng và tai tiếng

Bachiochi, Erika, ed. Women, Sex, and the Church: A Case for Catholic Teaching (Boston: Pauline, 2010).

Bernardin, Joseph, and Oscar H. Lipscomb. Catholic Common Ground Initiative: Foundational Documents (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2002).

Bishop, Bill. : The Big Sort: Why the Clustering of Like-Minded America Is Tearing Us Apart (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2008).

The Investigative Staff of the Boston Globe. Betrayal: The Crisis in the Catholic Church (Boston: Little, Brown, 2002).

John Jay College of Criminal Justice. The Nature and Scope of the Problem of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests and Deacons in the United States (www.jjay.cuny.edu/churchstudy, 2004).

Pierre, David F., Jr. Double Standard: Abuse Scandals and the Attack on the Catholic Church (www.themediare-port.com, 2010).

Ieen L. McChesney, eds. Sexual Abuse in the Catholic Church: A Decade of Crisis, 2002-2012 (Santa Barbara: Praeger, 2011).

Zagano, Phyllis. Women and Catholicism: Gender, Communion, and Authority (New York: Palgrave Macmillan, 2011).

Chương Mười Một: Rôma và Hoa Kỳ

Bernstein, Carl, and Marco Politi. His Holiness: John Paul II and the Hidden History of Our Time (New York: Doubleday, 1996).

Dolan, Jay P. In Search of an American Catholicism: A History of Religion and Culture in Tension (New York: Oxford University Press, 2002).

Franco, Massimo. Parallel Empire: The Vatican and the United States – Two Centuries of Allaince and Conflict (New York: Doubleday Religion, 2009).

Illing, Robert F. America and the Vatican: Trading Information after WWII (Palisades, NY:History Publishing Company, 2011).

Matovina, Timothy. Latino Catholicism: Transformation in America’s Largest Church (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011).

Morris, Charles R. American Catholic: The Saints and Sinners who built America’s Most Powerful Church (New York: Crown, 1997).

Nicholson, Jim. The United States and the Holy See: The Long Road (Rome: C.S.C. Grafica, 2004.

O’Toole, James M. The Faithful: A History of Catholics in America. (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2008).

Chương Mười Hai: Các tân biên cương

Allen, Jr. John L. The Future Church: How Ten Trends are Revolutionizing the Catholic Church (New York: Doubleday Religion, 2009).

Cleary, Edward. How Latin America Saved he Soul of the Catholic Church. (New York: Paulist, 2010).

Fox, Thomas C. Pentecost in Asia: A New Way of Being Church (Maryknoll, NY: Orbis, 2002).

Froehle, Bryan T., and Mary L. Gautier. Global Catholicism: Portrait of a World Church (Maryknoll, NY: Orbis, 2002).

Jenkins, Philip. The Next Christendom: The Coming of Global Christianity (New York: Oxford University Press, 2002).

Keenan, James F. Catholic Theological Ethics, Past, Present, and Future: The Trento Conference (Maryknoll, NY: Orbis, 2011).

Madsen, Richard. China’s Catholics: Tragedy and Hope in an Emerging Civil Society (Berkeley: University of California Press, 1998).

Royal, Robert. The Catholic Martyrs of the Twentieth Century: A Comprehensive World History (New York: Crossroad, 2000)

Vũ Văn An

Đọc nhiều nhất Bản in 25.09.2017 18:27