Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Đức Mẹ, Ngày 10/5

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin cho mọi người được cứu độ

Đức Maria sinh Đấng Cứu Thế

Đấng Cứu Thế chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian giải thoát chúng ta khỏi kiếp lầm than. Thiên Chúa vì yêu thương, không chấp tội phản phúc của loài người. Thiên Chúa không những tha mà còn cho Chúa Con xuống thế làm người, mang thân phận tội lỗi của loài người, phối hợp khả năng loài người với uy quyền Thiên Chúa, để giải thoát chúng ta khỏi áp lực của Satan và ách tội lỗi, là tính hư tật xấu mà Satan quàng lên chúng ta để giam giữ chúng ta trong u tối lầm than.

Nhưng Thiên Chúa đã muốn Đấng Cứu Thế cũng là con cái loài người nên đã sai Thiên sứ tỏ cho Đức Maria ý định của Ngài. Và sau giây lát đắn đo, Đức Maria đã thưa: "Tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin vâng ý Ngài".

Tức thì Đức Chúa Thánh Thần cũng là Thiên Chúa Ngôi Ba, đã lấy chính huyết nhục của Đức Maria mà dựng nên một bào thai. Và Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhận lấy bào thai ấy làm thân hữu hình của Ngài để sinh ra làm người ở giữa loài người, có quê hương, có tông tích là loài người và được đặt tên là Giêsu, nghĩa là Đấng giải phóng nhân loại.

Vì là Thiên Chúa như Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Đức Chúa Con không thể bỏ vinh quang Thiên Chúa của Ngài, cũng không thể chịu khổ đau và chết được, nên Chúa đã mặc nhân tính sinh làm con người, để làm bình phong cho Thiên Chúa ở cùng loài người, hy sinh nhân tính trên thập giá để đền vì tội lỗi của nhân loại muôn đời. Chúa Giêsu đã vì loài người chúng ta mà chết, nhưng chỉ là cái chết của nhân tính Ngài, đề nhờ nhân tính Ngài chết thay cho ta mà ta được tái sinh làm con cái Thiên Chúa. Và thiên tính Ngài là Thiên Chúa nên thần chết không có quyền trên Ngài. Ngài đã phục sinh sau khi chết để bảo đảm cho chúng ta, dù có chết cũng sẽ được sống lại và sống lại vinh quang với Ngài, nếu ta biết chết cho tội lỗi như Ngài.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Đức Maria Mẹ Đấng Cứu Thế, Đấng đã đổ máu đào để thanh tẩy ta và cho ta trở nên chi thể của Ngài. Xin Mẹ cũng nhận chúng con làm con Mẹ.

* Hát ĐK trang 12 số 4

2. Lạy Đức Maria Mẹ Đấng Cứu Thế, Đấng giải thoát chúng con khỏi tội lỗi. Xin cho chúng con được sống trong sạch như Mẹ.

* Hát ĐK trang 12 số 4

3. Lạy Đức Maria, vì Mẹ là Mẹ Đấng Cứu Thế, nên loài người là của Con Mẹ và cũng là của Mẹ. Xin Mẹ làm cho chúng con rộ nở như hoa công chính nhờ Máu Chúa Kitô.

* Hát ĐK trang 12 số 4

Đọc nhiều nhất Bản in 24.05.2007. 11:33