Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Giáo Hoàng nhắc lại lòng sùng kính Đức Maria của Đức Phaolô VI

§ ĐÔ Nguyễn Quang Sách

Ngài công bố Đức Maria là Mẹ Giáo Hội

BRESCIA, ITALY (Zenit.org).-Chức linh mục của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ở dưới sự bảo trợ của Đức Maria và lòng sùng kính Mẹ đồng hành ngài suốt cuộc đời ngài, Đức Giáo Hoàng Biển Đức VI nói.

Pope_Benedict&Paul6.jpg

Đức Giáo Hoàng nói về vị tiền nhiệm của ngài trước lúc đọc kinh Truyền Tin trưa với những đoàn người tham dự Thánh lễ cử hành tại Brescia, nơi Giovanni Montini sinh ra. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI thực hiện một cuộc du hành một ngày tới nơi sinh Đức Giáo Hoàng Phaolô VI hôm nay.

Với một bài huấn đức vắn tắt, đức Giáo Hoàng người Đức đề cao một sự đóng góp đặc biệt Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã thực hiện đối với sự sùng kính Maria.

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói “Huấn đức của ngài ngày 21/11/1964 lúc kết thúc khóa họp thứ ba Công Đồng Vatican Hai đáng được ghi nhận. Trong khoá này của công đồng, Hiến Chế về Giáo Hội, “lumen Gentium,’ được công bố. Văn kiện như đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ghi nhận, ‘một chương nguyên vẹn hiến dâng Đức Mẹ như là chóp đỉnh và phần tán dương của nó.’

“[Đức Giáo Hoàng Phaolô VI] ghi chú rằng chương này chứa sự tổng hợp rộng rải nhất của giáo lý Maria do công đồng chung soạn thảo, với mục đich ‘ tỏ bày sự chấp thuận của Giáo Hội mà Đức Maria được liên kết cách thân tình.”’

Chính trong bối cảnh này Đức Giáo Hoàng Phaolô VI công bố Đức Maria Chí Thánh là Mẹ Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nhắc lại, “bằng cách nhấn mạnh với độ nhạy cảm đại kết sống động là ‘sự sùng kính Đức Maria…là một phương tiện với mục tiêu thiết yếu hướng các linh hồn tới Chúa Kitô và như vậy liên kết các linh hồn với Chúa Cha, trong tình yêu của Chúa Thánh Thần.”’

"Vang vọng lại những lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI,” Đức Thánh Cha kết thúc,” hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện: Ôi lạy Đức Maria Trinh Nữ, Mẹ Giáo Hội, chúng con giao phó cho Mẹ Giáo Hội Brescia này và tất cả dân chúng trong vùng này. Xin Mẹ nhớ tất cả con cái Mẹ; xin Mẹ chuyển những lời cầu xin của họ tới trước Thiên Chúa; xin Mẹ giữ vững dức tin của họ; xin Mẹ tăng cường hy vọng của họ; xin Mẹ làm cho đúc ái của họ lớn mạnh. Ôi khoan thay, nhơn thay, dịu thay Đức Trinh Nữ Maria.”

ĐÔ Nguyễn Quang Sách

Đọc nhiều nhất Bản in 13.11.2009. 16:43