Dân Chúa

"Phố Cầu Nguyện" giữa thủ đô đầu năm mới 2008
Thanh Tâm (1-1-2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


?