logo.gif

Hình ảnh Cầu nguyện và ký đơn trước Toà Khâm Sứ 30.12.2007
Thẳng Tiến (30-12-2007)

Tr Trước 1 2 Tr Sau


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


?